REGLEMENT van die NUWE HERVORMING NETWERK

 

INHOUDSOPGAWE

1. INLEIDING
2. VISIE, MISSIE, WAARDES EN DOELSTELLINGS
3. ORGANISASIESTRUKTUUR EN MAGTE
4. DIE UITVOERENDE KOMITEE (UK)
5. FINANSIES
6. VRYWARING
7. TOEKENNING VAN EREKODE
8. WYSIGING, OPHEFFING EN ONTBINDING VAN NETWERK

1. INLEIDING

Toenemende kritiek op die tradisionele kerklike dogmas en die beskouing dat dit ewige waarhede verkondig, het die behoefte by mense laat onstaan aan ’n veilige gespreksruimte vir besinning oor sodanige dogmas en aanverwante sake asook die skakeling met groepe wat vernuwing nastreef.

Die Nuwe Hervorming Netwerk (hierna genoem die NHN) is tot stand gebring deur individue en geesgenote wat hulleself op verskillende plekke langs ’n weg van dekonstruksie van die sogenaamde ewige waarhede van die Christelike geloof (of die meesternarratief van kerke) bevind. Binne die NHN kan hulle inligting bekom en van skrywers te hore kom wat nie huiwer om kritiese vrae oor die Christelike godsdiens te vra nie en wat bereid is om te dekonstrueer, te interpreteer en te herinterpreteer. Hier kan daar ook sinvol gesprek gevoer word oor sake wat elkeen se lewe ten nouste raak.

2. VISIE, MISSIE, WAARDES EN DOELSTELLINGS

2.1 Visie

Ons visualiseer ’n nuwe era waar die nuwere wêreldbeeld en mensbeskouing aanvaar word; waar inligting vrylik kan vloei, sonder vrees vir marginalisering, verkettering of vervolging. Elke mens het reg om toegerus te word om in ’n positiewe verhouding tot hulleself, hulle medemens, die omgewing en die goddellike te leef. Ons sien die goddelike in die onbegryplike misterie van die lewe en maak nie aanspraak op ewige waarhede nie. Ons koester die beste van ons erfgoed in die Bybel en ons Christelike tradisie, asook ons kulturele erfenis op die gebied van musiek, kuns, letterkunde en die wetenskap. Ons droom van ’n kultuur wat bevorderlik is vir ware selfverwesenliking.

2.2 Missie

Die NHN wil ’n oop, demokratiese ruimte skep vir intellektuele, religieuse en verwante dialoog waar nuwe gedeelde waardes, lewensin, kennistoevoeging en betekenis kan gedy. Hierdie ruimte moet ’n spirituele en sosiale tuiste verskaf vir mense wat hulle met vrye religieuse denke identifiseer — veral uit die beskouing dat alle godsdienste en gelowe kultuurprodukte is.

Die NHN wil ook dienste koördineer of begeleiding verleen aan persone in belangrike lewensoorgange en –gebeurtenisse, soos huwelike, geboortes en begrafnisse/verassings. Dit wil ook geleenthede skep waar mense saam vorme van eietydse religiositeit en geloofsbelewing kan verken en verrykende inligting kan bekom, soos “retreats”/wegbreektye, werkswinkels en seminare.

2.3 Waardes

Die NHN-lede streef die volgende waardes na:
• Ons erken die unieke waarde, gelykheid en inherente goedheid van elke individu, ook die inherente vermoë van individue om deur interaksie met mekaar te groei en groter hoogtes te bereik.
• Ons aanvaar verantwoordelikheid vir onsself, ons medemens en ons omgewing en streef in ons optrede na morele integriteit.
• Ons tree medemenslik, aanvaardend en verdraagsaam op teenoor alle mense, ongeag geslag, seksuele oriëntasie, geloofsoriëntasie, fisiese vermoë, ras of volksverband.
• Ons bevorder kreatiewe en innoverende denke.
• Ons ag diversiteit en godsdienstige pluralisme as positiewe verskynsels.
• Ons verbind ons tot ’n demokratiese etos.

2.4 Doelstellings

In ooreenstemming met ons visie, missie en waardes streef lede en gespreksgroepe van die NHN na die volgende doelstellings:

• Morele oop dialoog.
• Begeleiding van mense deur demokratiese gesprek en kennisdeling om vrede te vind in hulleself, akkommoderend met ander mense saam te leef en verantwoordelik met hulle omgewing om te gaan.
• Bevordering van begrip vir religieuse diversiteit.
• Inisiëring van dialoog tussen verskillende wetenskaplike dissiplines en kunsuitinge en die internalisering van resultate.
• Skakeling met organisasies met eenderse of soortgelyke doelstellings wêreldwyd
• Ontwikkeling van begeleidende onderrigmateriaal en opleiding vir beide kinders en volwassenes.
• Bedryf van ’n webwerf, met die instandhouding van ’n databasis van sprekers, publikasies, hulpbronne en inligting oor gespreksgroepe.
• Bevordering van ’n sosiale, ondersteunende netwerk waar ons in mekaar se vreugde en leed kan deel en, op die breër sosiale terrein, ‘n konstruktiewe bydrae tot die opheffing van gemeenskappe kan maak deur sosiale, politieke en ekonomiese geregtigheid te bevorder.

3. ORGANISASIESTRUKTUUR EN MAGTE

3.1 Struktuur van die Organisasie

Regspersoonlikheid: Die NHN is ’n nie-winsgewende organisasie met ’n aparte regsidentiteit en bestaansreg en word dus geag ’n regspersoon te wees. Die NHN bestaan onafhanklik van sy lede en sal voortbestaan, desnieteenstaande enige verandering in die samestelling van die lidmaatskap of ampsdraers. Die NHN sal geregtig wees om in eie naam te handel en kontrakte aan te gaan, asook om regsaksies in eie naam in te stel of te verdedig.

Indien lede van die NHN, of lede van die Uitvoerende Komitee of ampsdraers, namens die NHN handel of kontrakteer binne die magte wat aan hulle toegeken is in terme van hierdie reglement of in terme van die reg, sal sodanige handelinge of kontrakte die NHN bind sonder dat sodanige lede of ampsdraers persoonlike aanspreeklikheid opdoen. (Sien ook 6. VRYWARING in die verband).

3.2 Lidmaatskap en Leierskap

Die NHN-lidmaatskap word geag alle persone te wees wat hulle met die visie, missie, waardes en doelstellings van die NHN assosieer en uit eie keuse by die NHN aansluit. Lede word versoek om jaarliks ’n bydrae te maak volgens ’n voorgestelde bedrag wat jaarliks deur die Uitvoerende Komitee hersien kan word en wat sal help om die voortbestaan van die NHN te verseker.

Lede ontvang korrespondensie, hulle kan hulleself in gespreksgroepe organiseer en het ook toegang tot die NHN se webwerf. Lede verkies jaarliks ’n Uitvoerende Komitee (hierna genoem die UK) om noodsaaklike ondersteunende en koördinerende funksies te onderneem.

Die NHN ageer deur die UK wat tydens ’n Algemene Jaarvergadering deur die lede van die NHN verkies word. Die UK oefen die nodige magte uit, uitsluitlik om die doelstellings van die NHN te bevorder. (Sien ook 4. DIE UITVOERENDE KOMITEE.)

3.3 Jaar- en Algemene Vergaderings

Jaar- en Algemene Vergaderings vind in ’n ontspanne en funksionele atmosfeer plaas sonder verwysing na formele vergaderingsprosedures. Die vergadering streef na konsensus, maar in die geval van ambivalensie of meningsverskil kan algemeen aanvaarde vergaderingsprosedures op aandrang van ’n enkele lid ingestel word. Aanwesige lede vorm ’n kworum.

3.3.1 Algemene Jaarvergaderings

By hierdie vergadering word die Voorsitter se Jaarverslag en die jaarlikse Finansiële State voorgehou vir aanvaarding, ’n UK vir die volgende finansiële jaar verkies, enige ander relevante sake hanteer, asook sake aanhangig gemaak deur ’n lid/lede wat dit minstens veertien (14) dae voor die vergadering aan die UK deurgee.

Die UK gee minstens vier (4) weke voor die datum van die Algemene Jaarvergadering kennis van die vergadering per e-pos aan alle NHN-lede. Die Kennisgewing sluit ’n agenda in wat die datum, tyd en plek vir die vergadering aandui.

3.3.2 Algemene Vergaderings

Die Voorsitter kan ’n Algemene Vergadering belê op versoek van die UK of minstens vyftig persent (50%) van NHN-lede. Kennisgewings vir Algemene Vergaderings geskied ook per e-pos en moet minstens veertien (14) dae vooraf per e-pos aan lede van die NHN gestuur word en moet die datum, tyd en plek, asook die rede vir die vergadering aandui.

DIE UITVOERENDE KOMITEE (UK)

4.1 Nominasie en Verkiesing van die UK

Lede van die NHN nomineer en verkies tydens die Algemene Jaarvergadering die UK wat bestaan uit nie minder nie as sewe lede. Genomineerdes moet vooraf hulle beskikbaarheid bevestig en tydens die vergadering genomineer en gesekondeer word. Die lede van die UK beklee hulle amp vir een finansiële jaar, waarna ’n nuwe UK verkies word. Die dienstermyn van die Uitvoerende Komitee begin onmiddellik na afloop van die Algemene Jaarvergadering en strek tot en met die volgende Algemene Jaarvergadering.

Die Uitvoerende Komitee (UK) kies onderling ‘n voorsitter en ondervoorsitter, en ken portefeuljes toe aan die UK-lede soos toepaslik geag. Die UK kan ook ander ampsdraers koöpteer soos nodig. Indien genoegsame belangstelling onder emigrante in ander lande ontstaan, kan die UK ’n oorsese lid of lede koöpteer om kontak en skakeling te vergemaklik.

4.2 Magte van die UK

Die magte van die UK word bepaal deur die regulasies in hierdie reglement vervat en die besluite van die Algemene Jaarvergadering. Die UK administreer die wetlike, finansiële en organisatoriese sake van die NHN, dus ook die bankrekening, fondse en bates. Waar portefeuljes bestaan, werk die lede volgens prioriteite soos deur die UK bepaal. Die UK mag ook gesamentlike byeenkomste en kongresse reël en openbare verklarings namens die NHN uitreik.

Die Uitvoerende Komitee mag enige magte delegeer na enige lede of ’n aangewese komitee wat in ooreenstemming met prosedures soos aangedui deur die UK die opdrag sal uitvoer.
Die Uitvoerende Komitee mag van tyd tot tyd soos die Komitee dit nodig ag ’n Hoof-uitvoerende beampte en ander amptenare aanstel.

4.3 UK-Vergaderings

Die UK vergader kwartaalliks. ’n Kworum word beskou as die helfte van die UK-lede plus een. Vergaderings kan ook per telefoon of per internet plaasvind.

Besluitneming geskied op sterkte van ’n meederheidsbesluit. Dit beteken, om ’n besluit as goedgekeur te beskou, moet die meerderheid lede die besluit tydens ’n gekonstitueerde vergadering van die UK goedkeur. Die besluite van die UK word in ’n notule vervat.

5. FINANSIES

Die NHN is ’n nie-winsgewende organisasie en sal voldoen aan artikel 30 van die Inkomstebelastingwet, No. 58 van 1962.

As nie-winsgewende organisasie word alle inkomste uitsluitlik ter bevordering van die oogmerke van die NHN aangewend. Alle surplus inkomste word uitsluitlik teen toekomstige uitgawes van die NHN aangewend. Geen lid of ampsdraer sal, uit hoofde van sodanige persoon se status as lid of ampsdraer van die NHN, enige regte hê tot enige bates of eiendom van die NHN nie. Enige uitgawes in redelikheid aangegaan deur ’n komiteelid in die uitvoering van sy/haar pligte sal aan so ’n komiteelid terugbetaalbaar word na oorweging van kwitansies voorgelê ten opsigte van die uitgawes aangegaan en goedkeuring daarvan deur die Uitvoerende Komitee.

Die Uitvoerende Komitee het die reg om fondse in te samel en skenkings te ontvang, soos onder andere lidmaatskapbydraes, ten einde die doelstellings van die NHN te bevorder. Die NHN sal geen skenking aanvaar wat (i) op aandrang van die skenker herroep kan word vir enige ander rede as die wesenlike versuim van die NHN om aan die aangewese oogmerke en voorwaardes van die bedoelde skenking te voldoen nie, of (ii) enige wanvoorstelling deur die skenker bevat met betrekking tot die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge artikel 18A nie.

5.1 Bankrekening

Die Uitvoerende Komitee open en administreer ’n bankrekening in die naam van die NHN by ’n geregistreerde bankinstelling. Die Uitvoerende Komitee administreer alle fondse en bates van die NHN en deponeer alle geld wat inkom so gou moontlik na ontvangs in bogenoemde bankrekening.

5.2 Handtekeninge

Alle tjeks, skuldbewyse en ander dokumente wat ’n handtekening namens die die NHN vereis, sal geteken word deur twee (2) van die drie (3) lede soos deur die bank erken en geregistreer.

5.3 Finansiële jaareinde

Die NHN se finansiële jaar eindig op 31 Desember van elke jaar.

5.4 Jaarlikse Finansiële Verslag

Die Uitvoerende Komitee sien toe dat finansiële jaarstate na afloop van elke finansiële jaar opgestel word in ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige beginsels. Die state sluit ’n Inkomste- en Uitgawestaat asook ’n Balansstaat in.

Die Uitvoerende Komitee sien toe dat ’n rekenkundige beampte die state nagaan en verifieer dat die state in ooreenstemming met die finansiële rekords van die NHN opgestel is en dat die NHN se rekenkundige beleid behoorlik toegepas is in die voorbereiding van die finansiële state. Die UK sal sodanige rekenkundige beampte aanwys. Dié persoon mag wel ’n NHN-lid wees, maar nie noodwendig nie.

Die Uitvoerende komitee sal tydens die Algemene Jaarvergadering die finansiële state en ’n jaarverslag aan alle teenwoordige lede voorlê.

6. VRYWARING

Die NHN vrywaar lede van Uitvoerende Komitee, of enige persoon wat deur hulle vir die uitvoer van ’n spesifieke taak gemagtig is, teen enige persoonlike aanspreeklikheid (insluitend enige kostes en uitgawes aangegaan) in die uitvoer van enige handeling of die sluit van enige kontrak namens die NHN wat in goeie trou en binne die magte aan hulle toegestaan deur hierdie reglement of deur die Uitvoerende Komitee aangegaan is.

Ook sal geen lid, lid van die Uitvoerende Komitee of enige persoon wat deur hulle gemagtig is vir die uitvoer van ’n spesifieke taak aanspreeklik wees vir (i) enige handeling of nalate deur enige ander lid of persoon, of (ii) vir enige verlies, skade gely of uitgawes aangegaan tydens die uitvoering van sodanige lid of persoon se pligte, tensy sodanige skade of verlies ontstaan het as gevolg van persoonlike oneerlikheid, gebrekkige vaardigheid, ywer en sorg, of andersins soos deur die reg vereis.

7. TOEKENNING VAN EREKODE

Die UK kan van tyd tot tyd ’n erekode toeken aan mense wat met die missie, visie en waardes van die NHN identifiseer, of wat in die verlede standpunte ingeneem of uitsprake gemaak het wat in lyn lê met dit waarvoor die NHN hom beywer. Enige lid van die NHN kan ’n persoon nomineer wat na sy/haar mening vir sodaninge toekenning in aanmerking behoort te kom. Die persoon aan wie die toekenning gemaak word, hoef nie ’n lid van die NHN te wees of te word nie. Die finale oordeel berus by die UK.

8. WYSIGING, OPHEFFING EN ONTBINDING VAN REGLEMENT

8.1 Wysigings

Lede van die NHN kan tydens ’n Algemene Jaarvergadering met ’n tweederde meerderheidstem die terme van die Reglement wysig of ophef, die naam van die NHN verander of die NHN ontbind. Kennis van so ’n vergadering en voorgestelde wysigings moet nie minder nie as agt en twintig (28) dae voor die vergadering gegee word en moet by die agenda ingesluit word. Enige lid is geregtig om sodanige wysigings voor te stel.

’n Afskrif van enige wysiging/s aan hierdie reglement of enige ander geskrewe stuk waarkragtens die NHN ingestel is of ontbind word, sal aan die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens voorgelê word.

8.2 Vervreemding van bates

Indien die NHN ontbind word, word alle bates vervreem volgens ’n meerderheidsbesluit van die jaarvergadering. In die besinning oor die vervreemding van bates word die vergadering deur die NHN se visie en missie gelei. Geen persoon sal regstreeks of onregstreeks hierdie besluitnemingsbevoegdhede beheer nie.

8.3 Voldoening aan artikel 30 van die Inkomstebelastingwet (“die Wet”)

Nieteenstaande enige ander bepaling in hierdie reglement, en vir doeleindes van voldoening aan artikel 30(3)(b) van die Wet, geld die volgende:
• Ten minste drie (3) onverbonde persone sal die fidusiêre verantwoordelikheid van die NHN aanvaar.
• Fondse van die NHN sal uitsluitlik aangewend word ter bevordering van die oogmerke waarvoor die NHN ingestel is, en geen fondse sal regstreeks of onregstreeks aan enige persoon uitgekeer word nie, behalwe in die loop van die beoefening van ’n openbare weldaadsaktiwiteit.
• By ontbinding van die NHN, sal alle oorblywende bates of fondse oorgedra word aan:
 ’n soortgelyke weldaadsorganisasie wat goedkeuring het ingevolge artikel 30 van die Wet;
 enige instelling, raad of liggaam wat ingevolge die bepalings van artikel 10(1)(cA)(i) van die Wet van die betaling van belasting vrygestel is, wat as enigste of vernaamste oogmerk die beoefening van enige openbare weldaadsaktiwiteit het; of
 die regering van die Republiek van Suid Afrika, in die nasionale, provinsiale of plaaslike regeringsfeer, soos in artikel 10(1)(a) van die Wet bedoel, wat verplig sal wees om sodanige bates of fondse uitsluitlik vir doeleindes van openbare weldaadsaktiwiteite aan te wend.