Deur: GERRIE SNYMAN

Datum : So 13 Jan 08

In 1994, die jaar waarin Suid-Afrika ’n regeringsverandering ondergaan het, publiseer Ferdinand Deist sy boek Ervaring, Rede en Metode in Skrifuitleg: ’n Wetenskapshistoriese ondersoek na Skrifuitleg in die Ned. Geref. Kerk 1840–1990. Die boek hou verband met ’n omvattende navorsingsprojek wat gehandel het oor die Skrifbeskouing en -gebruik in die Ned. Geref. Kerk, die Ned. Herv. Kerk, die Gereformeerde Kerke en die Apostoliese Geloofsending. Na regte bied sy boek slegs die resultate van die ondersoek na die Ned. Geref. Kerk se Skrifbeskouing en -gebruik soos dit ontwikkel het oor ’n tydperk van honderd en vyftig jaar. Gerrie Snyman was een van die projekspanlede en sy opdrag was om die Gereformeerde Kerke se Skrifbeskouing en -gebruik te ondersoek en daaroor verslag te lewer. Na die voltooiing van die navorsing het hy die resultate van sy ondersoek in ’n paar artikels in die tydskrif In die Skriflig gepubliseer. Dáár het dit egter nie gebly nie. Soos dit ’n goeie Bybelwetenskaplike navorser betaam, het hy oor die Bybel en die gebruik daarvan bly nadink en skryf. Die resultate van hierdie nadenke en skrywe het nou neerslag gevind in die boek Om die Bybel anders te lees: ’n Etiek van Bybellees (Snyman 2007).

Die boek bestaan uit elf hoofstukke en neem lesers uit die doodloopstraat van die idee dat die Bybel objektiewe altydgeldende waarheid bied. Dit neem hulle weg van die idee van ’n “buiksprekende God” oftewel, die idee dat hulle “God se stem” helder en duidelik in die Bybel kan hoor. Die boek laat die fokus val op lesers en hulle subjektiewe betrokkenheid by die lees- en interpretasieproses. Dwarsdeur die boek word hierdie aspek beklemtoon — daarom kan ons praat van ’n wending op die terrein van Bybellees en -interpretasie in Suid-Afrika. Hy belig soos nog geeneen tevore nie die rol wat die leser in die lees- en interpretasieproses speel.