Die aanbieding het begin met ’n kort begeleide ontspanning en beelding. Kobie het klassieke musiek gespeel en die gehoor gevra om hulle oë te sluit en hulself toe te laat om op reis te gaan. Elkeen moes hom-/haarself na ’n mooi en rustige plek verplaas om die lewe dáár te ervaar. Terwyl die musiek speel, het sy die gehoor begelei sodat elkeen iets kon ervaar van hoe musiek ’n terapeutiese funksie kan vervul. Daarna het sy die gehoor weer teruggebring na die hede en voortgegaan met haar lesing.
Kobie maak hoofsaaklik van die “Guided Imagery and Music” (GIM) metode in haar terapie gebruik. Hierdie metode is deur Helen Bonny van die VSA ontwikkel en dit sluit aan by die sielkundige teorie van Carl Jung wat veral met die onderbewuste gewerk het. Die terapie is nie in een of ander godsdiens geanker nie, maar sluit aan by die humanistiese stroming in die Westerse filosofie.
Kobie maak 80% gebruik van klassieke musiek in haar terapie en volgens haar vind alle mense uit alle kulture aanklank by dié soort musiek wanneer hulle vir terapie kom. Hierdie terapie is nie daarop ingestel om diep sielkundige probleme te identifiseer en op te los nie, maar om mense te help om as mens beter te funksioneer en die klein jakkalsies nek om te draai. ’n Terapeutiese sessie duur gewoonlik 90 minute en verloop min of meer soos volg:
1. Redes vir die terapie: Die persoon wat vir terapie kom, vertel waarom hy/sy vir terapie kom.
2. Die intensie van die terapie: Wat is die oogmerk met die terapie? Wattter uitkoms(te) hoop die persoon op? Tydens hierdie fase sal die musiek gekies word wat die persoon mag help om die probleem duideliker te identifiseer.
3. Die fase van induksie. Tydens die speel van die musiek sal die terapeut die persoon begelei, hom/haar help om te ontspan.
4. Die volgende fase behels die verdere musiek-reis. Meerdere musiekstukke sal gespeel word en die terapeut sal die persoon vra wat hy/sy tydens die musiek-reis beleef. Watter beelde en emosies kom na die oppervlak?
5. Die teken van ’n mandala wat die beelde weergee wat tydens die musiek-reis opgeroep is.
6. Die terugbring na die hede. Die terapeut sal die persoon rustig terugbring na die hede en moontlik ‘huiswerk’ gee.

Kobie het ter illustrasie na ’n terapiesessie verwys wat sy self deurloop het, en dit geïllustreer met mandalas wat sy geteken het.

Diegene wat meer hierin belangstel kan die volgende webbladsy raadpleeg: http://www.gim-sa.co.za Kyk gerus ook na die volgende webbladsy oor die Bonny-metode: http://www.ami-bonnymethod.org/