Deur: Chris de Weerdt, Hannie Belsten en Hendrik le Roux

Die “AFTIEKLYS”

Riglyne ter voorbereiding van die onafwendbare
Saamgestel deur Chris de Weerdt, Hannie Belsten en Hendrik le Roux

Die vreugde by die aankoms van ‘n nuweling en droefheid na die afsterwe van ‘n geliefde bring normaalweg sterk kontrasterende emosies by die naasbestaandes na vore.

In die eerste geval word babakamers pragtig voorberei met allerhande oulike dingetjies in afwagting van die heuglike gebeurtenis, wiegies word met lintjies versier en ‘n mens kan nie wag om die nuweling welkom te heet nie.

In die tweede geval is dinge egter heelwat anders. Die dood van ‘n geliefde is dikwels traumaties en dit verg veel van die agtergeblewenes: daar is soveel om te doen en soveel uitputtende reëlings om te tref dat alles oorweldigend en byna te veel word om te verwerk.

Die “Aftiek-lyste” is opgestel as riglyne en hulp ter voorbereiding van die onafwendbare. Dit is prakties en met deernis saamgestel deur ‘n spannetjie wat al self ‘n keer of twee deur die meule is.

Die lyste is in drie afdelings ingedeel:

 • 1. “My sake is in orde”: voorbereidings wat ‘n mens moet tref terwyl jy leef om sake vir jou
  naasbestaandes te vergemaklik wanneer jy die dag sterf.
 • 2. By afsterwe: wat staan ‘n mens te doen wanneer ‘n naasbestaande oorlede is?
 • 3. Bereddering van die boedel.

DIE “AFTIEKLYS” | Ons vertrou dat dit tot hulp gaan wees.

DEEL 1: LEWENDIG EN VOORBEREID OP MY AFSTERWE

1. ALGEMEEN

 • 1.1 Naasbestaande(s) weet waar my “Lewenslêer” gebêre is (watter kamer / kas / rak)
 • 1.2 Daar is ‘n duplikaat-lewenslêer wat op ‘n ander, veilige plek gebêre is (en naasbestaande weet waar)
 • 1.3 Naasbestaande(s) ken my wense oor orgaanskenking
 • 1.4 Naasbestaande(s) ken my wense oor passiewe genadedood
 • 1.5 Alle ou en onnodige papiere (bewyse, kwitansies ens) is weggegooi
 • 1.6 Daar is reëlings in plek wat sal sorg dat my gade toegang het tot fondse voordat my bates bevries word

2: MY “LEWENSLÊER”

 • 2.1 Belangrike Besonderhede
 • 2.2 Lys van chroniese medikasie
 • 2.3 Lewende Testament (dws toestemming vir passiewe genadedood)
 • 2.4 Toestemming vir Orgaanskenking
 • 2.5 Laat weet asseblief vir…
 • 2.6 Begrafnispolis
 • 2.7 Begrafnisreëlings – Spesiale versoeke
 • 2.8 Testament en eksekuteur
 • 2.9 Bateregister
 • 2.10 Wat moet met my onroerende bates gebeur – wie kry wat?

3: ANDER PAPIERWERK: duidelik gemerkte, netjies geliasseerde dokumente…

 • 3.1 Id dokument / paspoort (is dit op ‘n plek waar dit gevind sal word?)
 • 3.2 Belasting; Inkomstebelasting-verwysingsnommer
 • 3.3 Mediese fonds besonderhede
 • 3.4 Finansiële en belastingkonsultante: kontakbesonderhede
 • 3.5 Werkgewer se besonderhede
 • 3.6 Salarisstrokies
 • 3.7 Pensioen-dokumentasie: pensioen-nommer, pensioenstate ens
 • 3.8 Beleggingsertifikate; bewyse van opbrengs uit beleggings (afgelope 5 jaar)
 • 3.9 Aandele-sertifikate; bewyse van opbrengs uit aandele (afgelope 5 jaar)
 • 3.10 Annuiteite; bewyse van opbrengs uit annuiteite (afgelope 5 jaar)
 • 3.11 Lewensversekering
 • 3.12 Korttermynversekering
 • 3.13 Rekeningbesonderhede van elke bankrekening; bankstate van die afgelope 5 jaar
 • 3.14 Vaste eiendom: titelakte(s)
 • 3.15 Voertuig(e): registrasiebesonderhede
 • 3.16 Vuurwapenlisensie
 • 3.17 Geboortesertifikaat
 • 3.18 Huweliksertifikaat
 • 3.19 Huwelikskontrak
 • 3.20 Vooroorlede gade se doodsertifkaat en Id Nommer
 • 3.21 Indien voorheen geskei: egskeidingsooreenkoms
 • 3.22 Maatskappy / Trust / BK: Aktes / Magtigingsbriewe, Finansiële State vd afgelope 5 jaar
 • 3.23 Skuldbriewe

DEEL 2: AS EK DIE EEN IS WAT AGTERBLY NÁ ‘N GELIEFDE SE AFSTERWE

1.1 Onmiddellike hantering

 • 1.1.1 Stel ‘n dokter in kennis, of laat kom ‘n ambulans – NB vir “Oorsaak van Dood”
 • 1.1.2 Verkry doodsertifikaat so gou moontlik
 • 1.1.3 Laat maak heelwat gesertifiseerde afskrifte van die doodsertifikaat; liasseer noukeurig
 • 1.1.4 Besorg doodsertifikaat aan begrafnisondernemer (indien nodig – hulle kry dit gewoonlik self)
 • 1.1.5 Doen wat afgespreek is i.t.v. toegang tot fondse vir gade voor die eksekuteur in kennis gestel word

2. In die daaropvolgende dae: stel die volgende persone / instansies in kennis van die afsterwe waar relevant

 • 2.2.1 Familie, vriende, kollegas – stel in kennis van die afsterwe en die begrafnisreëlings
 • 2.2.2 Eksekuteur
 • 2.2.3 Lewensversekering
 • 2.2.4 Mediese fonds
 • 2.2.5 Pensioenfonds
 • 2.2.6 Selfoon
 • 2.2.7 Telkom
 • 2.2.8 Bestuursliggaam van kompleks
 • 2.2.9 Munisipaliteit (Water en elektrisiteit)
 • 2.2.10 Korttermyn versekering

DEEL 3: DIE BEREDDERING VAN DIE BOEDEL

 • 3.3.1 Die stappe van die boedelberedderingsproses
 • 3.3.2 Dokumente wat die afhandeling van die boedel kan bespoedig:
 • 3.3.3 Afskrifte van die erfgename se identiteitsdokumente
 • 3.3.4 Belastingverwysingsnommer van die oorledene
 • 3.3.5 Inligting oor bewyse van alle bates van die oorledene
 • 3.3.6 Inligting van bankrekeninge, kredietkaarte, tjekboek en vaste depositos.
 • 3.3.7 Aandelesertifikate en ander beleggings van die oorledene
 • 3.3.8 Inligting rakende besighede wat bedryf word.
 • 3.3.9 Naam en adresse van werkgewers en pensioenfonds
 • 3.3.10 Pensioen en aftree annuiteite
 • 3.3.11 Mediese fonds besonderhede
 • 3.3.12 Besonderhede van vruggebruik en beperkte bate voordele
 • 3.3.13 Eiendomsaktes en besonderhede van verbande, indien enige
 • 3.3.14 Polisse gehou deur oorledene
 • 3.3.15 Besonderhede van geregistreerde motorvoertuie in naam van oorledene
 • 3.3.16 Besonderhede rakende meubels, toerusting en vuurwapens
 • 3.3.17 Korttermyn versekering en enige kontrakte aangegaan deur oorledene
 • 3.3.18 Inligting oor gelde wat aan oorledene verskuldig is
 • 3.3.19 Inligting oor gelde wat deur oorledene verskuldig is
 • 3.3.20 Inligting oor donasies deur oorledene
 • 3.3.21 Rekening van begrafnisondernemer
 • 3.3.22 Mediese en doodsbed rekeninge
 • 3.3.23 Inligting oor verpligte eise teen die boedel bv. Onderhoud
 • 3.3.24 Opgedateer op : So 14 Okt 12