Deur:

Aanhaling van Robert Funk

Die deliteralisering van die verhaal van Adam en Eva het ‘n einde gemaak
aan die dogma van die erfsonde. Die dood is nie die straf vir die sonde nie,
maar ‘n natuurlike verskynsel. “Sonde word nie van geslag tot geslag deur
die manlike sperme oorgedra, soos Augustinus beweer het nie.”
Gebed is betekenisloos as dit verstaan word as versoeke wat tot ‘n eksterne God gerig word vir die verkryging van gunste of vergifnis. Gebed as loftuiting is ‘n oorblyfsel
uit die dae van die koningskap in die Midde-Ooste en benede die waardigheid
van ‘n godheid. Gebed moet in hoofsaak verstaan word as meditasie – luister
eerder as praat
Dit is nie langer geloofwaardig om aan Jesus as goddelik te dink nie. (Hiermee sluit Funk direk aan by die sieninge van groot groepe vroeë Christene.)
Die verhaal van ‘n verlosser wat deur die vroeë Christene bedink is, is so argaïes as die mitologie waaraan dit ontleen is. “Ons moet aan ‘n nuwe verhaal en ‘n geloofwaardiger Jesus dink.” (Hiermee sou talle “ketterse” Christene ook saamgestem het.)
Die maagdelike geboorte is ‘n belediging vir moderne intelligensie, boonop is dit ‘n slopende leerstelling wat vroue beledig.”
Die leerstelling dat God sy seun laat doodmaak het om sy dors na geregtigheid
te bevredig, is subrasioneel en nie eties nie. “Hierdie gedagte is die stiefkind
van ‘n tydperk toe primitiewe mense aan gode geoffer het om hul goedgesindheid
te koop.”
Die opstanding van Jesus het nie die herlewing van ‘n lyk ingesluit nie. (Talle vroeë Christene het ook nie aanvaar dat Jesus liggaamlik opgestaan het nie en in talle vroeë evangelies, wat nie in die Bybel opgeneem is nie, kom die kruisdood en die opstanding nie ter sprake nie. Selfs in die Nuwe Testamentiese brief van Jakobus word geen woord oor Jesus en sy opstanding gerep nie.)
Die verwagting dat Jesus sal terugkeer as ‘n kosmiese regter is deel van ‘n mitologiese wêreldbeeld wat reeds verval het Die Koninkryk van God, vir Jesus, word gekenmerk deur vertroue in die skepping en die wesenlike goedheid van jou naaste.
Die domein van God, vir Jesus, is sonder sosiale grense. Daar is nie Jood, Griek, man of vrou, slaaf, vryman, homoseksueel, heteroseksueel, vriend of vyand nie.
In die Koninkryk van God is vergifnis wederkerig. ‘n Mens word net vergewe as jy self ander mense vergewe.
Die Nuwe Testament is ‘n “hoogs ongelyke en bevooroordeelde” opgawe van
ortodokse pogings om die Christendom te skep. Die kanon moet tegelyk uitgebrei
en ingeperk word.”
Die Bybel bevat geen objektiewe standaard van gedrag wat menslike optrede vir alle tye reguleer nie. Dit sluit die Tien Gebooie in, sowel as die vermaninge van Jesus.
Opgedateer op : Wo 25 Jan 12